Ögonkontakt

Ögonkontakt

Kobolt Magazine09/05/2020

Ögonkontakt undersöker den sociala interaktionen som uppstår i mötet mellan en digital och fysisk tillvaro. Vad vi ser och vad vi möter, vad vi styrs av och kanske främst vad vi väljer i gränssnittet mellan dessa två. Utställningen utgår från en flyktig samtid och snabb interaktion, där tre unga konstnärer kanaliserar varseblivningen utifrån detta tillstånd.

Den 19 april 2017 presenterade Kobolt sin första utställning Ögonkontakt i projektrummet på Wetterling Gallery.

Om Ögonkontakt
Vi rör oss idag i gränssnittet mellan en digital och fysisk tillvaro. Uppfattningen av världen präglas till stor del av det digitala - genom kunskapsintag, social interaktion, utforskandet av jaget och skapandet av vår identitet. Samtidigt så sker allt detta i en dialektik, där det digitala i relationen till det fysiska kontrasterar varandra, berikar och förtar. I en allt mer global värld är Internet en självklar parameter genom vilken dörrar, förbindelser och sociala relationer som överbygger nationsgränser kan öppnas. Spridning via Internet sker fort, når längre och till en bredare publik, där nya grupper inkluderas precis som andra grupper exkluderas. Samtidigt så är fenomenet så pass stort och brutalt i sin framfart att det fungerar som en egen värld där andra sociala strukturer, normer och regler till stor del härskar.

Genom användandet av olika sociala digitala nätverk ges möjlighet att utforska, utveckla och leka med identitet. På ett ytligt plan är det en styrning av den bild man vill förmedla av sig själv. På ett fördjupat plan är det en lek och en möjlighet att iklä sig och testa identiteter. Ett mer intrikat socialt spel uppstår, där fler identiteter tillåts och får utrymme. Samma identitetsbygge kan också skapa ett glapp i överföringen mellan en fysisk och digital tillvaro. Gränssnittet kan innebära en hämmande effekt, då varje kontext skapar sina normer och begränsande strukturer.

Ögonkontakt undersöker den sociala interaktionen som uppstår i mötet mellan en digital och fysisk tillvaro. Vad vi ser och vad vi möter, vad vi styrs av och kanske främst vad vi väljer i gränssnittet mellan dessa två. Utställningen utgår från en flyktig samtid och snabb interaktion, där tre unga konstnärer kanaliserar varseblivningen utifrån detta tillstånd. 

Kobolt visar sin första utställning i projektrummet på Wetterling Gallery. Medverkande konstnärer är Hanna Westerling, Jaana Alakoski och Nina Kihlborg. Wetterling Gallerys projektrum är en plattform för olika sorters konstprojekt vilken ämnar ge utrymme till andra uttryck och aktörer på konstscenen än vad som visar i Wetterlings utställningsdel. Tillsammans med Kobolt vill Wetterling Gallery bredda perspektiven och sänka trösklarna till att visa ett ungt konstnärligt uttryck.

We’re Playing, Jaana Alakoski (b.1992) 
Face Paints, Nina Kihlborg (b.1994) 
Undvik ögonkontakt, Hanna Westerling (b 1991)